Kto nás inšpiroval pre vznik Dúhovej terapie hrou-Dúhovky® ?

V rámci Montessori terapie sme sa inšpirovali svetovo uznávanou terapeutkou a priekopníčkou Montessori terapie a Montessori liečebnej pedagogiky Lore Anderlik, ktorá od roku 1986 pracovala vo svojej súkromnej praxi s deťmi s rôznymi odlišnosťami v Mníchove. Praxou jej prešlo okolo 7500 detí so zdravotným znevýhodnením. Lore Anderlik bola známa celoživotným úsilím o inklúziu a integráciu ľudí so špeciálnymi potrebami. V Roku 1978 predstavila svoju prácu na kongrese v Amsterdame a získala niekoľko ocenení. V roku 2008 to bol čestný diplom za Montessori terapeuta. Počas kurzov pracuje s dieťaťom priamo pred zrakmi uchádzačov, čo sme mali možnosť zažiť aj my počas vzdelávania s Lorou v Prahe. Je taktiež autorkou mnohých publikácií o Montessori terapií.

Samozrejme nesmieme zabudnúť na Máriu Montessori, ktorá bola prvou talianskou lekárkou, predstaviteľkou reformnej pedagogiky, vedeckej pedagogiky a zakladateľka predškolskej výchovy postavenej na princípe individuálneho systému. Nechcela, aby sa jej prístup stal metódou ale filozofiou. Z jej praxe vieme, že často pozorovala slabomyseľné deti a náhlym vnuknutím prišla na myšlienku, že tieto deti nehladujú po chlebe, ale po podnete, impulze, zážitku. Po niečom, čoho sa mohli dotknúť. Čo by mohli vnímať všetkými zmyslami a čo by prebudilo a rozvíjalo ich ducha. Začala tieto deti vzdelávať pod vedením Seguina a Itarda a vytvorila pre ne špeciálne didaktické pomôcky, ktoré dnes poznáme pod názvom "Montessori materiál". Tieto deti zložili štátne školské skúšky určené pre bežné zdravé deti. Dokázala tak, že aj inak obdarené deti sú vzdelávateľné, ak sa im ponúkne to, čo potrebujú. Založila "Dom detí"- CASA DEI BAMBINI. Dodnes vďaka jej myšlienkam vznikajú školy, škôlky a rôzne zariadenia pre deti, aby podporili ich vývin prostredníctvom toho, čo nám Mária Montessori zanechala.

Montessori princípy, z ktorých vychádza Dúhová terapia hrou-Dúhovka®

Sú postavené na podklade pedagogiky Márie Montessori, kde sa nahliada na senzitívne-citlivé obdobia vývinu, v ktorých sa dieťa aktuálne nachádza. Prináša slobodu v hraniciach, pričom program strieda slobodnú voľnú hru so zámernou riadenou činnosťou. Aktivity prebiehajú vo vopred pripravenom prostredí, prispôsobenom potrebám dieťaťa, ktoré k nám prichádza na terapiu. Ide o celostné prežitie dieťaťa v súlade s jeho senzitívnymi obdobiami, nastavenými cieľmi a vedením k samostatnosti. To všetko vďaka hlavnému princípu "Pomôž mi, aby som to urobil sám." Na stretnutiach pracujeme v oblastiach: praktického života, zmyslovej výchovy, rozvoja jazyka, fonematického uvedomovania aj matematiky.

Muzikoterapia

Vyznačuje sa využitím hudobných prvkov a následne prežitia dieťaťa. Hudba má v sebe rytmus a melódiu, ktoré pomáhajú deťom udávať pravidelnosť, a tým prinášať do ich života harmóniu. Cieleným pôsobením hudby na dieťa ovplyvňujeme nie len psychickú, ale aj kognitívnu a motorickú zložku vývinu, pričom môže prebiehať pasívnou alebo aktívnou formou.

Činnostná terapia

Často sa uvádza aj pod pojmom ergoterapia. Táto terapia využíva činnosť ako nástroj podpory vývinu. S cieľom vytvorenia nových zručností, podpory pozitívnych rezerv prostredníctvom riadenej zmysluplnej činnosti, zapojením oboch rúk, prepájaním hemisfér, a precvičuje tiež koordináciu tela a pohybov.

Psychomotorická terapia

Využíva zážitok z pohybu, pričom ide o prelínanie sa a nádväznosť psychiky a motoriky, psychických zážitkov, a pohybového vyjadrenia. Tým, že tieto dve zložky spolu súvisia, môžeme pôsobením psychomotoriky ovplyvňovať prežívanie, správanie, či konanie dieťaťa. Pohybom zasahujeme psychickú zložku; čo dieťa cíti, zažíva, aký má pocit, ako vníma seba, či druhých, a ako preciťuje priestor, v ktorom sa pohybuje.

Arteterapia

Táto expresívna terapia využíva prvky a výtvarné techniky za účelom nielen vnútorného prežitku dieťaťa, ale aj podpora v oblasti grafomotoriky. Zároveň rozvíja dieťa v jeho kreatívnej tvorbe podľa aktuálneho záujmu.

Edukačno behavariorálne princípy 

Vychádzajú z behaviorálnej intervencie a zameriavajú sa na konanie, správanie dieťaťa, s ktorým pracujeme. V rámci nášho programu využívame ciele pre podporu oblastí:

  • reči (expresívna a receptívna forma komunikácie) tzn. verbálna zložka a neverbálna ako: znaky, gestá, nácvik očného kontaktu, ukazovanie, mandy (žiadanie si) a s nimi súvisiace komunikačné stratégie.
  • porozumenie inštrukciám,
  • imitácia, ako základný nástroj učenia sa každého jedinca,
  • sociálna interakcia a zdieľanie s okolím.