Screening

Screening čiastkových funkcií v predškolskom veku  


Pre koho je určený a čo má odhaliť?

Vychádza zo Sindelar metódy a úlohou screeningu je včasné zachytenie čiastkových vývinových deficitov v spracovaní informácií u detí  3-5rokov. Ide o predškolský vek, kedy môžeme u detí s oslabením týchto funkcií pozorovať nešikovnosť v oblasti grafomotoriky, porúch pozornosti a správania, porúch reči (zajakávanie, dysgramatizmus), v pohybovom aparáte, alebo ťažkosti s dodržiavaním pravidiel spoločnej hry.

Ako prebieha?

Na prvom stretnutí pred samotnou diagnostikou je potrebné absolvovať vstupnú konzultáciu, kde prebehne anamnestický rozhovor s rodičom. Následne prebehne samotný Screening, ktorý spravidla trvá 30-40minút. Pre presnosť jej výsledkov je nevyhnutné Screening absolvovať v doobedných hodinách, kým ešte dieťa nie je unavené zo škôlky.

Mnohokrát sa podarí už na prvom stretnutí Screening vyhodnotiť, kedy sa rodičom reprezentujú výsledky. V prípade potreby sa odporúča Stimulačný program na rozvoj schopností dieťaťa, ktorý trénuje rodič s dieťaťom doma. Prípadne je možné aktivity zaradiť do pravidelnej intervencie s dieťaťom aj u nás na Dúhovke©.

Aké je trvanie?

Samotné screeningové stretnutie trvá približne 60 minút.

Aká je cena?

Cena je 120 Eur (** -20eur zľava)

V cene je zahrnuté:

  • prvé úvodné stretnutie s anamnestickým rozhovorom,
  • samotná diagnostika,
  • vyhodnotenie diagnostiky,
  • stretnutie ohľadom výsledkov z diagnostiky a následné zostavenie tréningového plánu.

*cena nezahŕňa knihu pre stimulačný program od PaedDr. Petry Arslan Šinkovej

** mínus 20eur zľava pre klientov o.z.Dúhovka-DTH a žiakov "Naša škola poznania"  na Sindelar diagnostiku a screening