"Pomôž mi, aby som to zvládol sám."  M.Montessori

ČO JE Dúhová terapia hrou - DÚHOVKA® 

Dúhová terapia hrou-Dúhovka®
Dúhová terapia hrou-Dúhovka®

Dúhovka pod celým názvom "Dúhová terapia hrou-Dúhovka®" vznikla v roku 2016 ako autorský projekt na základe myšlienky podporiť vývin detí, ktoré majú špeciálne potreby. Bežne v minulosti sa hovorilo o deťoch s mentálnym postihnutím, alebo deti s hendicapom. Dnes takýmto deťom hovoríme, že majú nerovnomerný vývin, alebo špeciálne potreby. Pod danú oblasť spadá množstvo odchýlok-diagnóz. Najčastejšie nás vyhľadávajú rodičia, ktorí majú podozrenie, že niečo u ich dieťatka nefunguje tak, ako by asi malo. Môžeme povedať, že patríme pod včasnú intervenciu, nakoľko pracujeme s vekovou kategóriou približne od 2,5r-13rokov.

Autormi projektu sú liečebná pedagogička Mgr. Veronika Vikrutová, psychologička Mgr. Monika Ľuptáková a špeciálny pedagóg Ing. Kamil Vyoral. Ide o liečebno-pedagogický program, ktorého intervencia je postavená na základe montessori terapie a expresívnych terapii ako je muzikoterapia, arteterapia, ergoterapia, či pohybová terapia. Už pod samotnými názvami si môžeme predstaviť oblasť, pod ktorú daná terapia spadá. Muzikoterapia využíva hudbu, spev , zvuky. Arteterapia využíva výtvarnú tvorbu, ergoterapiu nájdeme aj pod názvom činnostná terapia, pričom sa prelína s montessori oblasťou praktického života, deti sa tak učia bežným rutinným činnostiam a sebaobsluhe. Mnohokrát zabúdame, že nie sú ani tak dôležité akademické zručnosti u týchto detí, ako tie bežné samoobslužné. No a posledná pohybová terapia využíva pohyb a orientáciu v priestore cez vlastné telo, zmysly, či prepájanie hemisfér a podobne. Posledné roky našej praxe nám priniesli do konceptu Dúhovky© aj princípy z behaviorálnej intervencie. Vďaka nej sa dokážeme lepšie u detí zamerať na potreby podpory v komunikačnom prejave, či už ide o expresívnu, alebo receptívnu formu komunikácie, znakovanie, žiadanie si. Podporujeme tiež imitáciu či sociálnu interakciu, 

Dúhovka© má svoj presne stanovený koncept, štruktúru, princípy, techniky, ciele a prvky, ktoré využíva. Je inšpirovaná nielen samotnou Máriou Montessori a jej filozofiou, ale vychádza tiež z Montessori terapie hrou, ktorej bola priekopníčka Lore Anderlik. Stretnutia a školenia s ňou boli pre nás nezabudnuteľné. Dúhovka© má preto stanovené vyššie spomenuté, a taktiež nezabúdame na to, čo chceme s daným klientom dosiahnuť. Máme presne stanovené čiastkové a dlhodobé ciele, ktoré sa snažíme plniť na jednotlivých stretnutiach. Terapiu "šijeme na mieru".

Okrem Montessori princípoch využíva ako hlavný nástroj HRU, ktorá je pre deti najprirodzenejšia motivácia a forma komunikácie. Všetko sa deje na podklade Montessori princípov a pod vedením vyškolených lektorov. Svojich lektorov si starostlivo školíme a dopĺňame nadobudnuté zručnosti cez ďalšie rôzne vzdelávania, kurzy, či konferencie.

Tento liečebno-pedagogický program hľadá cesty, ako sa otvárať novým možnostiam a rozvíjať ich smerom k zdraviu. Hľadá spôsoby, ako možno podporiť pozitívne rezervy osobnosti daného dieťaťa, podporovať vlastné sily, rozvíjať schopnosti a zručnosti. Je to program s terapeuticko-edukačným využívaním kreatívnych, rozvíjajúcich, sebarealizačných a sebaobslužných činností. Má presnú štruktúru, ciele a priebeh jednotlivých stretnutí.

Na Dúhovke© je dôležitá naladenosť lektora na dieťa. Z našej spolupráce s deťmi sme dospeli k záverom, že dieťaťu s odlišnosťami je potrebné venovať viac pozornosti a starostlivosti. Rovnako je dôležité týmto deťom upraviť prostredie tak, aby neboli zbytočne rozrušované veľkým množstvom podnetov. Z teoretických aj praktických poznatkov vieme, že pozornosť detí s nerovnomerným vývinom je kolísavá. Preto sa snažíme na terapiách izolovať pozornosť dieťaťa na určitý dôležitý podnet, dosiahneme tak dlhodobejšiu spoluprácu a koncentráciu dieťaťa. Tým dokážeme dieťaťu na Dúhovke© časom ponúkať ďalšie výzvy, ktoré ho posúvajú vpred. Aj preto je stimulácia pravidelná 2x do týždňa po dobu 45-60minút. Iba tak môžeme dospieť k tomu, aby si dieťa dokázalo z terapie preniesť skúsenosti do reálneho života – aby sa pozitívne prejavy nadobudnuté v rámci terapie zautomatizovali a generalizovali do prirodzeného prostredia.  


Naša filozofia

Dúhová terapia hrou-Dúhovka®
Dúhová terapia hrou-Dúhovka®

Dúhová terapia hrou-Dúhovka® je založená predovšetkým na jedinečnosti každého dieťaťa a láskavom prístupe k nemu. Každé dieťa vnímame ako výnimočnú osobnosť s individuálnym prístupom, vždy s úctou a bez predsudkov, pričom rešpektujeme jeho aktuálne prežívanie. Pravidelnými stretnutiami deti dosiahnu pracovné návyky, lepšiu psychickú rovnováhu a zlepšenie ich schopností. Cieľom je, aby sa nadobudnuté zručnosti v rámci Dúhovky© začali prejavovať v reálnom živote.

Považujeme za dôležité, aby sa s dieťaťom začalo pracovať čím skôr. Tým máme na mysli ešte predtým, než by sa malo podozrenie na určitú diagnózu potvrdiť. Ide aj o prevenciu a predchádzanie pred ďalšími možnými príznakmi ochorenia. Darí sa nám vďaka intenzívnej spolupráci s rodičmi a inými odborníkmi predchádzať sekundárnym odchýlkam a regresom. V čase, kedy začnú mať lekári, či rodičia podozrenie na určitú odlišnosť, považujeme za najvhodnejší začať so stimuláciou.  


Pre koho je Dúhová terapia hrou-Dúhovka®

Dúhová terapia hrou-Dúhovka©
Dúhová terapia hrou-Dúhovka©

Našou cieľovou skupinou sú rodičia s deťmi, kde je podozrenie na vývinovú nerovnosť, či už zistenú-diagnostikovanú alebo nezistenú-nediagnostikovanú. Je určená pre vekovú skupinu detí v mentálnom veku od 2,5 až 13 rokov. Pracujeme najmä s deťmi, ktoré disponujú vývinovými odlišnosťami v správaní, v mentálnom a rečovom prejave, v pohybovom aparáte, ale taktiež pri poruchách pozornosti, učenia či autistických prejavoch. Nezameriava sa iba na jednu odlišnosť.

Navštevujú nás inak obdarené deti: s autistickým spektrom, Aspergerom, mentálnou odlišnosťou, Downovým syndrómom, narušenou komunikačnou schopnosťou, FAS syndrómom, Angelmanovým syndrómom, ADHD, Tourettowým syndróm, ľahkým DMO ale aj deti s odloženou školskou dochádzkou, či dyslexiou, dysgrafiou, ale aj deti, ktorých psychomotorický vývin je oneskorený a potrebujú individuálne a cielené stimulačné pôsobenie.

Väčšina zdravotných odlišností so sebou nesie určité znaky a limity. Dúhovú terapiu hrou-Dúhovka® sme preto vytvorili pre širšiu paletu odchýlok vo vývine. Nechceme byť zameraní len na jednu "odchýlku-diagnózu". Radi by sme pomohli a usmernili všetkých, ktorí nás vyhľadajú s vierou, že im vieme pomôcť, alebo ich nasmerovať. Nevylučujeme, že časom sa toto vekové rozpätie môže zmeniť vďaka ďalšiemu doplnkovému vzdelávaniu a novým zisteniam.