Ahojte, tu je náš príbeh :)

Sme občianske združenie o.z. Dúhovka-DTH, ktoré sa zameriava na prácu s rodinami s inak obdarenými deťmi, ktorých osud nie je jednoduchý a potrebujú vo svojom živote odborné a podporné vedenie, aby sa im v rámci ich možností žilo jednoduchšie a úsmevnejšie. Našou primárnou prácou je autorský projekt "Dúhová terapia hrou-Dúhovka®", ktorý vznikol v roku 2016, pričom jeho koncept sa neustále profiluje, a podľa ktorého dostalo názov aj naše občianske združenie. Od októbra 2023 získal tento projekt autorskú ochrannú známku originality, ktorá podľa § 33 ods. 2 zákona  č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov chráni jeho duševné vlastníctvo. Podrobné informácie o tomto projekte Vás bude sprevádzať celou našou web stránkou. 

Okrem "Dúhovky©" pre deti, ponúkame rodičom aj odborné konzultácie, kde sa ich snažíme viesť k tomu ako svoje dieťa podporiť doma a zároveň rodičov podporiť v ich vnútorných zdrojoch. Od februára 2024 pridávame do našich služieb o.z. aj screening a diagnostiku príčin porúch učenia a pozornosti v rámci metódy Sindelar. Na základe jej výsledkov dokážeme vystavať tréningový plán, pre potreby daného dieťaťa, či dospelého s oslabenými čiastkovými funkciami podľa štandardizovanej tréningovej metódy Univ.-Prof.Dr.in Brigitte Sindelar. 

Môžeme povedať, že patríme pod včasnú intervenciu, nakoľko pracujeme s vekovou kategóriou približne od 2r-13rokov. Najčastejšie nás vyhľadávajú rodičia, ktorí majú podozrenie, že niečo u ich dieťatka nefunguje tak, ako by asi malo. 

Toto všetko by nešlo bez nášho tímu, ktorý si starostlivo sami školíme v súlade s autorským konceptom a filozofiou Dúhovej terapie hrou-Dúhovky®. Každý lektor pochádza z odborného prostredia a praxe, pričom prechádza niekoľkými hodinami našej supervízie.

tím Dúhovej terapie hrou-Dúhovka®
tím Dúhovej terapie hrou-Dúhovka®
autorky Dúhovej terapie hrou-Dúhovka®
autorky Dúhovej terapie hrou-Dúhovka®

Dúhová terapia hrou-Dúhovka ®

Dúhová terapia hrou-Dúhovka®, je cielená liečebno pedagogická intervencia pre deti so špeciálnymi potrebami. Je založená predovšetkým na jedinečnosti každého dieťaťa a láskavom prístupe k nemu. 

Každé dieťa vnímame ako výnimočnú osobnosť s individuálnym prístupom, vždy s úctou a bez predsudkov, pričom rešpektujeme jeho aktuálne prežívanie. 

Pravidelnými návštevami deti dosiahnu pracovné návyky, lepšiu psychickú rovnováhu a následne zlepšenie ich schopností. 

Cieľom je, aby sa nadobudnuté zručnosti v rámci Dúhovky začali prejavovať v reálnom živote.

Najnovšie dianie v Dúhovke

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Bližšie informácie o jednotlivých službách Leto v Dúhovke 2024, o termínoch, cenách a možnostiach prihlásenia sa, sa dočítate nižšie. Online prihlasovací formulár nájdete úplne dole.

Zameriavame sa na

 • stimuláciu vývinových oblastí
 • koncentráciu
 • porozumenie a komunikáciu
 • sebauvedomovanie
 • jemnú motoriku a grafomotoriku
 • samostatnosť a sebaobsluhu
 • učenie pracovných návykov a spolupráce
 • znakovanie
 • predškolské a školské zručností 
 • fonematické uvedomovanie

Pre koho je Dúhovka?

 • pre deti so špeciálnymi potrebami a deti s nerovnomerným vývinom 
 • deti s autizmom, Aspergerom, Downovým syndrómom, ľahkým DMO
 • pre deti s poruchami pozornosti
 • pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • pre deti so ŠVVP (špeciálno výchovno vzdelávacími potrebami) 
 • pre deti na podporu predškolskej zrelosti a školských zručností

Využívame

 • Montessori princípy
 • muzikoterapiu
 • arteterapiu
 • ergoterapiu
 • prvky behaviorálnych intervencií 
 • znakovanie

Pre koho je Dúhovka?

Našou cieľovou skupinou sú rodičia s deťmi, kde je podozrenie na vývinovú nerovnosť, či už zistenú-diagnostikovanú alebo nezistenú-nediagnostikovanú. Je určená pre vekovú skupinu detí v mentálnom veku od 2,5 až 13 rokov

Pracujeme najmä s deťmi, ktoré disponujú vývinovými odlišnosťami v správaní, v mentálnom a rečovom prejave, v pohybovom aparáte, ale taktiež pri poruchách pozornosti, učenia či autistických prejavoch.

Dúhová terapia hrou-Dúhovka®
Dúhová terapia hrou-Dúhovka®

Chcete nás kontaktovať?